รายชื่อศูนย์บริการ เจ.วี.ซี.โดยแต่งตั้ง


รายชื่อศูนย์บริการ เจ.วี.ซี.โดยแต่งตั้ง - กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล


กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล

ร้านเวิลด์พาร์ทส์

บริษัท ไฮไฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
(เฉพาะเครื่องเสียงติดรถยนต์)

41/1 อาคารวังเด็ก4A ชั้น1 ห้องA
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.
10900
โทรศัพท์: 0 2617 8356, 08 5100 5795
อีเมล: wps-thailand@hotmail.com
87/123-125 ถนนเทศบาลสงเคราะห์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
10900
โทรศัพท์: 0 2954 4710-3